سل سپت بزودی به دست بیماران می‌رسد/از قبل داروی جایگزین معرفی شده بود