رضایی: میدان آسیایی تجربه ای برای نزدیک شدن به سطح اول کشتی جهان است