کلنگ احداث مدرسه شش کلاسه در حسن آباد فشافویه برزمین خورد