مدیرکل انتخابات خوزستان: تعداد نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان به هفت نفر رسید