دولت مدعی شفافیت آمارها، آمار چک‌های برگشتی را حذف کرد