علمای بحرینی: بازداشت علمای بحرین برای مصادره آزادی ...