نهمین همایش« اشراق مطهر» در دانشگاه فردوسی مشهد در حال برگزاری است