کارشناسان روسی بررسی سقوط آنتونوف به ایران نیامدند