مقامات افغانستان: مذاکرات صلح قطر غیر رسمی و فاقد اعتبار بود