گراز و خرس در مزارع آسارا جولان می دهند/ ۷۰۰۰ گل لاله نابود شد