شهید رحیمی، شهیدی که با جدیت تمام از مناطق محروم کردستان دفاع کرد