مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظام اسلامی نهادینه شود/ مدیریت جهادی محدود به امور اقتصادی نیست