گودرزی: فدراسیون‌ها مستقل‌اند اما مجلس در صورت بروز مشکل وزیر را بازخواست می‌کند