تمسک به قرآن و اهل بیت تنها راه مقابله با جنگ نرم است