فروش قطعات بوئینگ به ایران با مجوز آمریکا تا پایان ماه جاری