30 درصد شهرنشینان و 40 درصد روستاییان زیر خط فقرند