اجرای برنامه جدید کارشناسی رشته روانشناسی در دانشگاه‌های کشور