لزوم طراحی الگوی کشت و اهرم‌های الزام‌آور برای کشاورزان