صدور دانش سلول‌های بنیادی به کشورهای همسایه از برنامه‌های آتی این مرکز