بیشترین درصد بودجه آموزش‌و پرورش در کشور صرف پرداخت حقوق فرهنگیان می‌شود