نداشتن الگوی خواب منظم و وزن نامناسب مشکل 40 درصد دانشجویان کشور/ 15 درصد دانشجویان پسر مسواک نمی زنند