آغاز طرح آمار برداری از مبدا و مقصد در جاده های همدان