دینانی در نشست ماجراهای فکر فلسفی: انسان کنشگر است ...