تا زمانی که نگاه مسؤولان به خارج از کشور باشد رشد نخواهیم کرد/ نباید تمام مشکلات را به تحریم ها گره زد