می‌گویند تورم وجود ندارد اما مردم چیزی غیر از این را لمس می‌کنند