عسگریان: چون اسکوچیچ عالی کار کرده، قراردادش را تمدید کردیم