وزیر فرهنگ عراق بازدید مقامات از نمایشگاه کتاب تهران را کلید زد