خلاء های قانونی توسعه شهرهای ساحلی را در تنگنا قرار داده است