بررسی پدیده حاشیه نشینی در استانهای کشور - ۳۲ / خراسان جنوبی