تعیین تکلیف 6 روستای حومه رامهرمز در حوزه خدمات شهری و روستایی