نماینده فدراسیون جهانی: امیدوارم رالی خاورمیانه در نهایت ایمنی برگزار شود