قاضی باید قانون را اجرا کند و به فکر موضوع دیگری نباشد