زبان و موسیقی دو رکن اصلی هویت فرهنگی هر ملتی است که حرف اول را می زنند