3 کلینیک تخصصی پزشکی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه‌اندازی می‌شود