ارایه یارانه کالایی برای تحریک تقاضا در بازار داخلی