امام فرمودند آقای دکتر احمدی‌نژاد روی این صندلی بنشین!