کسانی که دم از حقوق سگ می‌زدند، چرا در قبال حمام خون یمن سکوت کرده‌اند