تاکید مشاور وزیر ارشاد بر مهیاسازی فضا برای شناخت استعدادهای هنری جوانان