خوانندگان سیاهپوست بر صحنه تئاتر برادوی جان می‌گیرد