شرایط ما در لیگ بسیار حساس است/ از چند بازیکن اصلی استفاده نکردم