نامه سردار باقرزاده به رئیس کمیته بین‌الملل صلیب سرخ در ایران