برگزاری کنگره آموزش پزشکی با محوریت جایگاه آموزش پزشکی در طرح تحول نظام سلامت