تشدید آمادگی دفاعی و کنترل مرزها برای مقابله با اشرار/ تداوم اجرای طرح‌های امنیت اجتماعی