انتخاب محمود زمانی قمی به عنوان استاندار استان مرکزی