مصرف پروتئین در صبحانه برای مهار دیابت در هنگام ظهر