عضو هیات رییسه مجلس: سالیانه 1،4میلیارد متر معکب آب از کارون منتقل می شود