نامزد جایزه «هانس کریستین اندرسن» به سرای اهل قلم آمد