سفر سه روزه مدیران پژو به ایران/ ابهام در امضای تفاهمنامه اولیه