روزنوشته‌های رییس جمهور امیدوار و ماجرای مرد عذرخواه کابینه