هدایتی می‌تواند در مزایده چهارم شرکت کند/ در واگذاری پرسپولیس و استقلال بیشتر از همه سرکار رفته‌ام!